Zgodnie ze Statutem Polskiego Stowarzyszenia Łucznictwa Tradycyjnego:

1. Członkowie Zwyczajni, Wspierający i Uczestnicy przyjmowani są w poczet Członków Stowarzyszenia w drodze uchwały podjętej przez Zarząd Stowarzyszenia, na podstawie złożonej pisemnej deklaracji członkowskiej, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Uczestnik Stowarzyszenia staje się Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia z chwilą uzyskania przez Niego pełnoletniości, a co za tym idzie pełnej zdolności do czynności prawnych. Uzyskanie przez Uczestnika statusu Członka Zwyczajnego nie wymaga odrębnej uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
3. Uchwała o przyjęciu lub odmowie przyjęcia w poczet Członków Stowarzyszenia musi być podjęta przez Zarząd w terminie nie późniejszym niż 90 dni od dnia złożenia Deklaracji Członkowskiej.
4. W terminie 14 dni od podjęcia stosownej Uchwały, Zarząd powiadamia osoby zainteresowane o przyjęciu lub odmowie przyjęcia w poczet Członków Stowarzyszenia.
5. Członkostwo w Stowarzyszeniu nabywa się z dniem podjęcia przez Zarząd stosownej Uchwały.
6. Od Uchwały Zarządu odmawiającej przyjęcia w poczet Członków Stowarzyszenia, osobie ubiegającej się przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty dostarczenia zawiadomienia. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

Deklaracja przystąpienia:

deklaracja przystąpienia do PSŁT

Wypełnioną deklarację prosimy dostarczyć na adres:

Polskie Stowarzyszenie Łucznictwa Tradycyjnego

ul Baśniowa 19

05-850 Ożarów Mazowiecki