Zgodnie ze Statutem Polskiego Stowarzyszenia Łucznictwa Tradycyjnego:

1. Członkowie Zwyczajni, Wspierający i Uczestnicy przyjmowani są w poczet Członków Stowarzyszenia w drodze uchwały podjętej przez Zarząd Stowarzyszenia, na podstawie złożonej pisemnej deklaracji członkowskiej, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Uczestnik Stowarzyszenia staje się Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia z chwilą uzyskania przez Niego pełnoletniości, a co za tym idzie pełnej zdolności do czynności prawnych. Uzyskanie przez Uczestnika statusu Członka Zwyczajnego nie wymaga odrębnej uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

3. Uchwała o przyjęciu lub odmowie przyjęcia w poczet Członków Stowarzyszenia musi być podjęta przez Zarząd w terminie nie późniejszym niż 90 dni od dnia złożenia Deklaracji Członkowskiej.

4. W terminie 14 dni od podjęcia stosownej Uchwały, Zarząd powiadamia osoby zainteresowane o przyjęciu lub odmowie przyjęcia w poczet Członków Stowarzyszenia.

5. Członkostwo w Stowarzyszeniu nabywa się z dniem podjęcia przez Zarząd stosownej Uchwały.

6. Od Uchwały Zarządu odmawiającej przyjęcia w poczet Członków Stowarzyszenia, osobie ubiegającej się przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty dostarczenia zawiadomienia. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

Deklaracja przystąpienia:

deklaracja przystąpienia do PSŁT

Wypełnioną deklarację prosimy dostarczyć na adres:

Polskie Stowarzyszenie Łucznictwa Tradycyjnego

ul Baśniowa 19

05-850 Ożarów Mazowiecki

Jak przystąpić do stowarzyszenia !

e-mail: pslt@wp.pl

Dane Stowarzyszenia

Polskie Stowarzyszenie
Łucznictwa Tradycyjnego

ul Baśniowa 19 • 05-850 Ożarów Mazowiecki

NIP: 521-361-24-22

Pekao S.A. nr konta: 35124034191111001041776705

Polskie Stowarzyszenie Łucznictwa Tradycyjnego powstało 11 maja 2011 roku z inicjatywy grupy zapalonych łuczników, których przekonał do wspólnego działania Piotr Gonet, po powrocie z długiej podróży poślubnej z Anią Szadkowską po więcej

W kilku słowach o tym co robimy

© Copyright 2019. Piksel - pracownia reklamy. All rights reserved.

Media Społecznościowe