16 stycznia 2020

REGULAMIN - Serpentynowa Strzała 2020

Witam.

Z przykrością informuję, że zawody "Serpentynowa Strzała 2020" zostają odwołane z powodu panującej sytuacji...

Dbajcie o siebie i wytrwajcie w domach tak, abyście mogli za jakiś czas, spotykać się na licznych zawodach w bardzo licznym gronie.

Lila Zarzecka

 

Serpentynowa Strzała 

Regulamin zawodów

1. Postanowienia ogólne
- Towarzyskie zawody sportowe w konwencji łucznictwa terenowego 3D.
- Każdy uczestnik zawodów ma obowiązek przestrzegania niniejszego regulaminu.
- Wszyscy uczestnicy (zawodnicy i osoby towarzyszące) maja obowiązek rejestracji na stronie internetowej
- Liczba zawodników jest ograniczona. Przy zgłoszeniu 140 zawodników rejestracja zostanie zamknięta.

2. Organizacja zawodów

ORGANIZATOR: Lila Zarzecka
WSPARCIE ORGANIZACYJNE: Polskie Stowarzyszenie Łucznictwa Tradycyjnego
KOORDYNATOR: Lila Zarzecka PATRONAT HONOROWY: Burmistrz Miasta Lidzbark Warmiński
TERMIN: 18 kwiecień 2020 MIEJSCE: Lidzbark Warmiński, Park Krajobrazowy Doliny Symsarny,
BAZA ZAWODÓW: Ośrodek Wypoczynkowy „Zacisze Leśne” Medyny 4"

3. Rejestracja
Rejestracja jest obowiązkowa dla wszystkich uczestników "Serpentynowej Strzały".
Zgłoszenia przyjmowane będą na stronie internetowej od 01 marca do 14 kwietnia. W przypadku zgłoszenia się 140
zawodników rejestracja zostanie zamknięta wcześniej.
https://forms.gle/s3qQDj1bqrUgX4We9 

Lista osób zarejestrowanych - kliknij tutaj

Lista rezerwowa - kliknij link

Rejestracja osób towarzyszących jest obowiązkowa:
https://forms.gle/46JGE8LUHqY1tnQp6

Lista osób zarejestrowanych - kliknij tutaj

4. Kategorie sprzętowe.
- Łuk bloczkowy CU (palik czerwony)
- Łuk bloczkowy HU (palik czerwony)
- Łuk olimpijski OL (palik czerwony)
- Łuk tradycyjny-myśliwski TR-HU (palik niebieski)
- Łuk tradycyjny TR (palik niebieski)
- Łuk baerbow + Serpentynowy Bowhunter BB (palik niebieski)

5. Kategorie wiekowe

- Dorośli powyżej 16 lat (palik czerwony CU, HU, OL).
- Młodzież 12-16 lat (palik niebieski TR, TR-HU, BB. Nie przewidujemy kat. młodzieży dla łuków bloczkowych i olimpijskich. Przy łukach z celownikiem zawodnicy do 16 r/ż startują w kategorii dzieci z niebieskiego palika)
- Dzieci poniżej 12 lat (palik żółty łuki TR, TR-HU, BB) – liczy się wiek kalendarzowy.
Organizator zawodów ma możliwość zmienić kategorie wiekowe. 

6. Odpłatność za uczestnictwo w zawody / startowe

- Dorośli (powyżej 18 r/ż) – 50zł
- Dzieci i młodzież (do18 r/ż ) - 25zł
- Osoby towarzyszące – 15 zł (dzieci do 18 r/ż bezpłatnie) 

7. Nagrody i wyróżnienia:

- Za miejsca I-III medale/statuetki i dyplomy.
- Wyróżnienia dla najmłodszych zawodników. 

8. Zgłoszenia i uczestnictwo

- Zawody odbywają się w ciągu jednego dnia.
- Każdy zawodnik ma obowiązek zgłoszenia swojego udziału w zawodach najpóźniej 14 kwietnia 2020; organizator nie musi uwzględniać zgłoszeń po tym terminie.
- Od osoby zgłoszonej po terminie organizator może zażądać zwiększonego wpisowego oraz może nie zapewnić posiłku dla zawodnika. W przypadku przekroczenia limitu miejsc startowych, osoba wcześniej nie zarejestrowana może nie zostać dopuszczona do zawodów.
- Zgłoszenie osób towarzyszących jest obowiązkowe.
- Zawodnik powinien zgłosić się do biura zawodów na tyle wcześniej by być zarejestrowanym minimum 30 minut przed ich oficjalnym rozpoczęciem.
- Osoby, które zgłosiły się na zawody, a nie będą mogły przyjechać na zawody proszone są o powiadomienie o tym organizatorów. 

9. Strzelnica – teren zawodów łuczniczych, reguły strzelania
- Każdy zawodnik strzela do 30 figur. Maksymalnie 3 strzały do każdej figury – do pierwszego trafienia.
- Przed rozpoczęciem rozgrywki będzie dostępna strzelnica treningowa.
- Podczas strzelań turniejowych zabrania się używania dalmierzy; za przestrzeganie tego odpowiada kapitan grupy, a złamanie przepisu grozi dyskwalifikacją zawodnika;
- Zawodnik strzelający do celu dotyka do palika dowolną częścią ciała, stojąc za nim: 

• czerwony palik – dorośli HU, CU, OL, 

• niebieski palik – dorośli bez przyrządów celowniczych TR, TR-HU, BB; młodzież TR, TR-HU, BB, 

• żółty palik – kategoria dzieci HU, CU,TR, TR-HU, BB.
- W przypadku awarii sprzętu w czasie strzelania punktowanego zawodnik ma 15 minut czasu na naprawę sprzętu, a następnie ma prawo do wystrzelenia 2 strzał próbnych do celu 3D już wcześniej strzelanego. W takim przypadku musi jednak umożliwić strzelanie punktowe do tego celu kolejnym grupom zawodników. 

10. Zasady punktacji.

- Łucznik strzela maksymalnie 3 strzały do jednego celu, do pierwszego trafienia. Pierwsza strzała punktacja : 20-18-16. Druga strzała – punktacja : 14-12-10. Trzecia strzała – punktacja : 8-6-4. Jeśli figura posiada trzy strefy punktowe, to dwie wewnętrzne liczone są jako najwyższe pole punktowe.
- Jeśli figura posiada kilka stref punktowych, liczona jest tylko ta, która jest na wprost łucznika stojącego przy paliku.
- Trafienie w podstawki imitujące grunt uznaje się jako nietrafienie w cel. Dla dzieci takie trafienie zaliczane jest jako trafienie w „ciało”. Kopyta i rogi liczymy jako „ciało”.
- Trafienie celu strzałą odbitą od ziemi uznaje się jako nie trafienie w cel. Dla dzieci taka strzała jest zaliczana.
-. Strzałę wbitą w cel nie wolno dotykać do momentu zapisania jej wyniku.
- Jeżeli strzała przebije cel ale utkwi w nim, kapitan grupy może ją wypchnąć i ustalić wartość trafienia;
- Jeśli strzała odbije się od celu lub przeleci przez niego na wylot, to zawodni ma prawo do wystrzelenia kolejnej strzały specjalnie oznaczonej. W kategorii dzieci jeśli strzała odbije się od celu, to zawodnik może powtórzyć strzał lub kapitan uzna trafienie za najmniejszą ilość punktów dla danej strzały.
- Jeśli strzała odpadnie od celu na skutek uderzenia w cel innej strzały, kapitan może zaliczyć trafienie jeśli znany jest punktowania strzały, która odpadła.
- Strzała, która trafi w inną strzałę i zostanie w niej jest zapisana tak, jak strzała wbita w cel. Jeśli strzała odpadnie to nie są zaliczane punkty.
- Przy strzelaniu na krótkich odległościach, gdzie może grozić uszkodzenie strzał kapitan grupy może przerwać strzelanie, zapisać wyniki wystrzelonych dotąd strzał i wyjąć je z celu.
- Po zakończeniu strzelań punktowanych zawodnik ma obowiązek skontrolować metryczkę i potwierdzić zapisane w niej wyniki swoim podpisem. Z chwilą podpisania przez zawodnika metryczka (karta punktowa) jest dokumentem potwierdzającym wynik i stanowi podstawę klasyfikacji uczestników zawodów.
- Sędzia główny może wyrywkowo sprawdzić metryczkę pod kątem arytmetycznym. Brak podpisu i błędy arytmetyczne mogą być podstawą do dyskwalifikacji zawodnika.
- W przypadku gdy na koniec zawodów dwóch lub więcej zawodników ma taką samą ilość punktów, wyżej będzie sklasyfikowany ten który zdobył więcej 20, jeśli znowu będzie remis to 18 itd. 

11. Bezpieczeństwo i zasady BHP

- Wszyscy uczestnicy turnieju, organizatorzy, zawodnicy i osoby towarzyszące, odpowiadają za bezpieczeństwo własne i zobowiązują się nie stwarzać okoliczności mogących w czasie turnieju zagrozić bezpieczeństwu ludzi i zwierząt znajdujących się na jego terenie.
- Wstęp na linię strzelań (palik z którego strzela aktualnie dany zawodnik) podczas turnieju mają jedynie osoby strzelające oraz kapitan drużyny.
- Strzelanie i podchodzenie do mat łuczniczych odbywa się na wyraźny znak kapitana.
- Obowiązuje zakaz strzelania jeżeli na linii strzału, przy matach łuczniczych i za nimi znajdują się inne osoby bądź zwierzęta. Zakazuje się przechodzenia w poprzek linii strzału i przed strzelającymi.
- Zakaz podchodzenia do mat łuczniczych podczas gdy inne osoby jeszcze nie ukończyły strzelania.
- Zakaz wpuszczania na tory łucznicze/ścieżkę łuczniczą małoletnich dzieci bez ścisłego nadzoru opiekunów.
- Łucznicy z psami zobowiązani są przez cały czas do ich kontrolowania.
- Strzały należy wyjmować z mat ze szczególną ostrożnością i w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu własnemu i innych osób.
- Dla bezpieczeństwa własnego i innych osób podczas przebywania na torach łuczniczych i ścieżce łuczniczej należy kierować się zasadami zdrowego rozsądku i „mieć oczy dookoła głowy”. - W czasie trwania rywalizacji sportowej zabrania się noszenia na górnej części ciała ubiorów o cechach kamuflażu.
- Przed i podczas trwania zawodów zabronione jest spożywanie alkoholu i innych substancji mogących mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo zawodników i porządek samych zawodów.
- Uczestnicy zawodów powinni być ubezpieczeni od NNW (Następstw Nieszczęśliwych Wypadków) przez macierzyste kluby, lub sami muszą wykupić ubezpieczenie od NNW.
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione, pozostawione na terenie zawodów.
- Wyrzucanie wszelkich odpadków na trasie zawodów jest zabronione.
- Zawodnicy mają obowiązek dbać o florę i faunę Parku “Dolina Symsarny” 

12. Udział w zawodach

- Udział w zawodach jest dobrowolny.
- Start w zawodach jest równoznaczny z: 

• wyrażeniem zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych przy rejestracji w celach organizacji zawodów, na umieszczenie danych na liście startowej oraz w tabeli wyników z zawodów, a także ich publikację. 

• wyrażeniem zgody na publikację zdjęć, na których się znajduje, wykonanych w trakcie zawodów.
- Jeśli zawodnik nie akceptuje powyższego regulaminu, to jego start w zawodach nie jest możliwy.
- Przestrzeganie reguł niniejszego regulaminu jest powinnością zawodników oraz wszystkich osób towarzyszących. Łamanie w/ w ustaleń może skutkować dyskwalifikacją zawodnika. 

Kategorie sprzętowe 

Postanowienia ogólne.

- Siła naciągu łuku w kategorii CU, TR, TR-HU, OL i BB nie może przekroczyć 60#, a w kategorii HU nie może przekroczyć 70#
- Maksymalna średnica strzały nie może przekroczyć wartości 9,3 milimetra, maksymalna średnica grotu to 9,4 milimetra.
- Zawodnik ma obowiązek wykorzystywać swój sprzęt zgodnie z przepisami i regulaminem. 

ŁUKI BLOCZKOWE CU 

Dozwolone: każdy typ łuku bloczkowego z dowolnym celownikiem ruchomym i dowolnym wyposażeniem; łucznik może posługiwać się dowolną techniką zwalniania cięciwy – mechaniczną bądź palcami; dozwolone jest podświetlanie punktu celowniczego . Strzały: można korzystać ze strzał dowolnej konstrukcji, dowolnej długości i twardości; średnica - max 9,3 mm. Nie można używać grotów myśliwskich (broadheads) i gwiżdżących. Niedozwolone: korzystanie z urządzeń elektrycznych i elektronicznych będących wyposażeniem łuku i mogących służyć do celowania i określania odległości. 

ŁUKI BLOCZKOWE HU 

Dozwolone: łuku bloczkowego z dowolnym celownikiem lub bez; jeśli stosowany jest celownik to musi on mieć minimum 3 a maksimum 5 trwale zamocowanych punktów celowniczych (pinów), których pozycji nie można zmieniać w trakcie trwania zawodów; można używać tylko przeziernika bez szkła powiększającego; można użyć jednego prostego stabilizatora o długości maksymalnej 305 mm mierzonej od krawędzi zewnętrznej majdanu, ewentualne użycie tłumika drgań jest dopuszczalne pod warunkiem, że łączna długość obu elementów nie przekracza dopuszczalnej w/w długości maksymalnej; dozwolone jest stosowanie podświetlenia punktów celowniczych , można stosować overdraw na długości maksimum 50 mm licząc do środka łuku do punktu podparcia strzały na podstawce w kierunku łucznika. Strzały: dowolnego rodzaju ale jednakowej konstrukcji, jednakowo długie, o jednakowej średnicy, wadze i spinie, max grubość – 9,3mm, lotki z tego samego materiału o jednakowej długości, jednakowe groty i nasadki. Nie można używać grotów myśliwskich (broadheads) i gwiżdżących. Niedozwolone: stosowanie jakichkolwiek elementów optycznych w postaci soczewek i szkieł powiększających w celowniku i przezierniku na cięciwie; dodatkowe stabilizatory oraz ciężarki balansujące łuk, znaczniki długości naciągu (klikiera). 

ŁUKI OLIMPIJSKIE OL 

Dozwolone: łuki typu refleksyjnego zaopatrzony w ruchomy celownik, stabilizator lub system stabilizatorów, button , stałą lub ruchomą podstawkę, cięciwę z jednym gniazdem na strzałę zaznaczonym jednym lub dwoma pierścieniami lub owijkami; zwalnianie cięciwy wyłącznie przy pomocy palców gołych bądź chronionych skórką lub rękawiczką łuczniczą. Strzały: dowolnego rodzaju ale jednakowej konstrukcji, jednakowo długie, o jednakowej średnicy, wadze i spinie, lotki z tego samego materiału o jednakowej długości , jednakowe groty i nasadki; kolor lotek i stopień zużycia strzał nie podlega ograniczeniom. Nie można używać grotów myśliwskich (broadheads) i gwiżdżących. Niedozwolone: używanie jakichkolwiek elementów optycznych w celowniku. 

ŁUK TRADYCYJN TR 

Dozwolone: łuk prosty lub refleksyjny wykonany z dowolnych materiałów nawiązujący swym kształtem do znanych historycznych egzemplarzy, który nie musi być ich wierną kopią. Majdan i ramiona mogą być owinięte materiałem; łuk wschodni musi być łukiem symetrycznym, z symetrycznym majdanem. Łuk może być jedno – lub wieloczęściowy, może mieć wcięcie pod strzałę w majdanie, pod warunkiem, że jego szerokość jest mniejsza niż połowa szerokości majdanu, a strzała nie znajduje się w osi łuku; strzała oparta na wcięciu nie może utrzymywać się na łuku trzymanym w pionie; strzała musi opierać się na dłoni trzymającej majdan; cięciwa napięta na łuku musi przechodzić przez środek symetrii łuku. Cięciwa może być zwalniana wyłącznie przy pomocy palców gołych albo chronionych skórką, rękawiczką bądź przy pomocy pierścienia łuczniczego (zekiera); przy naciąganiu i zwalnianiu cięciwy palec wskazujący bądź kciuk musi stale dotykać nasadki. Na cięciwie mogą znajdować się wyłącznie: jedno gniazdo na strzałę w postaci jednego lub dwóch pierścieni metalowych lub wykonanych z nici; tłumiki cięciwy umieszczone w odległości minimum 305 mm powyżej i poniżej gniazda na strzałę. 

Strzały: dozwolone są wyłącznie strzały drewniane; strzały muszą posiadać wyłącznie lotki z materiałów naturalnych; dozwolone są nasadki plastikowe; groty tarczowe. W wypadku użycia strzał karbonowych lub aluminiowych zawodnik klasyfikowany będzie w kategorii łuków tradycyjnych-myśliwskich. Niedozwolone są groty kute, myśliwskie (broadheads) oraz gwiżdżące. Niedozwolone: użycie mechanicznych zwalniaczy cięciwy, celowników, stabilizatorów, podstawek i innych elementów wyposażenia; na ręce łucznej i cięciwie nie może być żadnych oznaczeń ułatwiających kontrolę naciągu łuku; zabronione są wszelkie znaki umieszczone na wewnętrznej części ramion i majdanie, które mogą ułatwiać celowanie i ocenę odległości; łuk nie może posiadać uchwytu / gripu / typu pistoletowego; przesuw palców po cięciwie (string walking), oraz po twarzy (face walking). 

ŁUK TRADYCYJNY-MYŚLIWSKI TR-HU 

Dozwolone: łuk prosty lub refleksyjny z półką (wcięciem na strzałę) wykonany z dowolnych materiałów, jedno częściowy bądź składany; majdan nawiązujący do łuków tradycyjnych bez gniazd do mocowania osprzętu. Cięciwa może być zwalniana wyłącznie przy pomocy palców, palce może chronić skórka lub rękawiczka, przy naciąganiu łucznik musi stale dotykać palcem wskazującym promienia lub nasadki strzały; można używać podstawki dowolnego typu; na cięciwie dopuszcza się instalowanie wyłącznie: jednego gniazda strzały wykonanego przy pomocy jednego lub dwóch pierścieni metalowych lub owijek z nici; tłumików mocowanych w odległości minimum 305 mm w górę i w dół od gniazda strzały. Strzały: dowolnego rodzaju ale jednakowej konstrukcji i modelu. Nie można używać grotów myśliwskich (broadheads) i gwiżdżących. Niedozwolone: sportowe majdany; używanie mechanicznych urządzeń zwalniających cięciwę; wędrówka palców po cięciwie (string walking) oraz ręki cięciwnej po twarzy (face walking); zabronione jest użycie mechanicznych elementów kontroli długości naciągu montowanych na łuku lub cięciwie (np. stosowanie brzęczka – klikiera); niedopuszczalne są wszelkie oznaczenia umieszczone na wewnętrznej stronie ramion oraz w oknie majdanu umożliwiające ocenę odległości i sposób mierzenia – za wyjątkiem oznaczeń, metryczek i znaków fabrycznych; nie można używać poziomicy. 

ŁUK SERPENTYNOWY BOWHUNTER BB 

Łuk olimpijski/sportowy bez stabilizatorów, bez celownika oraz każdy łuk z metalowym majdanem. Dopuszczalne: łuki refleksyjne z dowolnego rodzaju majdanem; jednoczęściowy bądź wieloczęściowy; ciężarki bez gumowych elementów; podstawki metalowe z jednym pręcikiem; buton; łuk może mieć jeden prosty stabilizator o długości max 305 mm mierzone od zewnętrznej krawędzi majdanu; na cięciwie dopuszcza się instalowanie wyłącznie: jednego gniazda strzały wykonanego przy pomocy jednego lub dwóch pierścieni metalowych bądź owijek; tłumików mocowanych w odległości minimum 305 mm w górę i w dół od gniazda strzały. Cięciwa może być zwalniana wyłącznie przy pomocy palców, palce może chronić skórka lub rękawiczka, dozwolony jest string walking. Strzały: dowolnego rodzaju ale jednakowej konstrukcji i modelu. Nie można używać grotów myśliwskich (broadheads) i gwiżdżących. Niedozwolone: używanie mechanicznych urządzeń zwalniających cięciwę; mechanicznych elementów kontroli długości naciągu montowanych na łuku lub cięciwie (np. stosowanie brzęczka – klikiera); niedopuszczalne są wszelkie oznaczenia umieszczone na wewnętrznej stronie ramion oraz w oknie majdanu umożliwiające ocenę odległości i sposób mierzenia – za wyjątkiem oznaczeń, metryczek i znaków fabrycznych; nie można używać poziomicy. 

 

 

e-mail: pslt@wp.pl

Dane Stowarzyszenia

Polskie Stowarzyszenie
Łucznictwa Tradycyjnego

ul Baśniowa 19 • 05-850 Ożarów Mazowiecki

NIP: 521-361-24-22

Pekao S.A. nr konta: 35124034191111001041776705

Polskie Stowarzyszenie Łucznictwa Tradycyjnego powstało 11 maja 2011 roku z inicjatywy grupy zapalonych łuczników, których przekonał do wspólnego działania Piotr Gonet, po powrocie z długiej podróży poślubnej z Anią Szadkowską po więcej

W kilku słowach o tym co robimy

© Copyright 2019. Piksel - pracownia reklamy. All rights reserved.

Media Społecznościowe